• Bültenimize Kaydolun

Yerel yönetişim kalitesini artırmak için geliştirdiğimiz Belediye Yönetişim Karnesi Modeli’yle yerel yönetimlere kendilerini kıyaslama şansı veriyor, etkileşimli öğrenmeyi tetikleyerek toplumsal fayda yaratıyoruz.

Belediye Yönetişim Karnesi

Belediye Yönetişim Karnesi araştırmamızda İstanbul'daki 37 ilçe belediyesinin vatandaş perspektifinden ve süreç yönetişimi, yönetişim ilkeleri ve öğrenme döngüsü açısından inceledik.

Bu araştırma ile belediyeler özelinde olmak üzere, yerel yönetimlerde yönetişim kültürünün gelişmesine ve vatandaşın yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. 2005 yılında, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun kabulü ile başlayan belediyelerdeki reform sürecinde, uluslararası benimsenmiş ilkelere uyum sağlayan bir belediye modeli ortaya konulmuştur. Bu Kanun ile belediyenin temel yaklaşımı, görev ve yetki bakımından güçlendirilmiş, belediyelerde iyi yönetişim prensiplerinin benimsenmesini tetiklemiştir. Böylelikle, vatandaşın katılımını sağlayan, kapsayıcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yerel yönetim yapısı oluşturulması hedeflenmiştir. Objektif ve somut verilere dayanarak gerçekleştirdiğimiz araştırma çalışmamızın merkezinde vatandaş bulunuyor. Kurumlara duyulan güveni geliştirecek iyi yönetişim anlayışının benimsenme düzeyini vatandaşın ulaşabileceği veriler ile inceliyoruz.

Belediyelerin farklı süreçlerde, farklı ilkeler bazında, ölçerek, öğrenerek ve gelişerek iyi yönetişimi hayata geçirme yollarını bir Rehber oluşturarak ortaya koyuyoruz. Yaklaşım itibariyle araştırmamız, mevcut yerel ve uluslararası çalışmalardan farklılaşıyor. Söz konusu Rehber, iyi yönetişim ilkelerini farklı alanlarda uygulamış ve içselleştirmiş bir belediyede benimsenmesi gereken adımları ortaya koymaktadır. Bu adımların belirlenmesinde teori ve uygulama açısından önder Danışma Kurulu üyelerini seçerek yola çıktık. Proje Liderliğini yürüten Fikret Toksöz başta olmak üzere, kurucu bağışçımız ARGE Danışmanlık ve Dr. Yılmaz Argüden, kıymetli Danışma Kurulu üyelerimiz Emeritus Prof. Dr. Korel Göymen, Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Doç. Dr. Erbay Arıkboğa ve emekli Vali Enver Salihoğlu, teori, ölçüm yöntemleri, mevzuat ve uygulamalar açısından çalışmamızda aktif yol göstericiler olmuşlardır.

Araştırmamızda, İstanbul’da bulunan 39 İlçe Belediyesi’nden 37’si inceleme kapsamında yer almıştır. Adalar ve Şile Belediyeleri’nin 5018 no’lu Kanun gereği, stratejik plan hazırlama ölçeğinde yer almamaları nedeniyle çalışmaya dâhil edilmemiştir. Türkiye’deki ilçe belediyelerinde yaşayan yaklaşık 62 milyon nüfusun %23,9’u İstanbul’daki İlçe Belediyeleri’nde yaşamaktadır. Vatandaşın yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bu çalışmada, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu İstanbul ili incelenmiştir. Karne, İstanbul İlçe Belediyeleri için oluşturulmuş olmakla birlikte, söz konusu Rehber Türkiye’deki diğer bütün belediyelere de örnek olacak niteliktedir. İlerleyen dönemlerde, çalışmanın diğer illere yaygınlaştırılması söz konusudur. Ayrıca geliştirdiğimiz modelin uluslararası düzeyde de örnek bir model teşkil etmesini umuyoruz.

Çalışmamızda, belediyelerde iyi yönetişimi üç farklı temel boyutta ele alıyoruz. Aşağıda belirtilen bu boyutların her biri, birbirini tamamlar nitelikte olup, iyi yönetişim kültürünü benimsemiş belediyelerde birbirinden ayrı düşünülemez.

Bunlardan ilki süreçler:

 • Karar alma sürecinde yönetişim
 • Kaynak kullanma sürecinde yönetişim
 • Hizmet sunumunda yönetişim
 • Kurumsal işleyiş

İkincisi iyi yönetişim ilkeleri:

 • Temsiliyet ve katılım
 • Adil olmak
 • Sorumlu ve duyarlı olmak
 • Etkili ve verimli olmak
 • Şeffaflık
 • Hesap verebilirlik
 • Tutarlılık

Üçüncüsü ise ölçme ve öğrenme döngüsünün uygulanmasında:

 • İyi yönetişim ilkelerine uygun yapının tesis edilmesi
 • Yapıda belirlenen ilkelerin uygulamaya etkin olarak geçmesi ve birbirleriyle uyumlu olması
 • Her bir uygulamaya yönelik ölçümlemelerin yapılması, sonuçların değerlendirilerek yapının ve kurumsal yönetişim kapasitesinin iyileştirilmesinin hayata geçirilmesidir. 

Yayılım Ortaklarımız

Belediye Yönetişim Karnesi, yönetişim ilkelerini uygulamalara indiren ilk çalışma niteliğinde. 

Jutta GützkowAvrupa Konseyi, İyi Yönetişim Bölüm Başkanı

Yönetişim kalitesini ölçmek için araç geliştirmek hem uygulayıcılar, hem de akademisyenler için çok önemli. Bilgi birikimini ileri taşıyan yenilikçi ve örnek bir model.

Shabbir CheemaHarvard Kennedy School